VISITOR DATA PRIVACY STATEMENT

 İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda bilgilendirilmenizi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

 

İmişehir Organize Sanayi Bölgesi 2003. Cadde No: 9 – Odunpazarı/Eskişehir adresinde mukim HE PRO Mekatronik San. ve Tic. Ltd. Şti. (birlikte “Şirketimiz” veya “HE-PRO” olarak anılacaktır) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz. Detaylı bilgi için internet sitemizdeki politikalara ve aydınlatma metinlerine bakabilirsiniz.

 

a)  Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

 

Şirketimiz, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (“5651 sayılı Kanun”) yükümlülüklerine uyma kapsamında;

 

 • İnternet kullanımının sağlanması,
 • İnternet erişim ve kullanım kaydının tutulmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Yetkisiz internet erişiminin önlenmesi,
 • Veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Hukuken gerekli işlemlerin/kayıtların bildirimlerin gerçekleştirilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

 

amaçlarıyla sınırlı olarak ziyaretçilerin ad, soyad, telefon, e-posta ve IP (İnternet Protokol Adresi) adresi, MAC (Ortam Erişim Yönetimi Adresi) adresi gibi trafik bilgilerini işleyebilmektedir.

 

b)  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir.

 

c)  Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Şirketimiz, KVK Kanunu 5/2(ç) bendinde belirtilen hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi sebebine dayanarak, kişisel verilerinizi telefon, bilgisayar ve diğer cihazlar dahil olmak üzere elektronik ortamlar üzerinden otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktadır.

 

d)  Kişisel Verilerinizin Saklanması

 

Şirketimiz, yukarıda bahsi geçen kişisel verilerinizi, İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik uyarınca 2 yıl boyunca saklamakla yükümlüdür. Bu işleme amacı ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

e)  Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

 

Kişisel veri sahibi olarak, KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

 

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizdeki Başvuru Formunu doldurarak iletebilirsiniz. Başvurunuzda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca bulunması zorunlu hususlara yer vererek, yazılı veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.