DATA OWNER - RELATED PERSON APPLICATION FORM

HE PRO MEKATRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ SAHİBİ/İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 

 VERİ SAHİBİ/İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU HAKKI

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile ‘İlgili Kişi’ olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, kanunun ‘İlgili Kişinin Hakları’ başlıklı 11. Maddesi ile kişisel verileri işlenenlere, sayılan taleplerde bulunma hakkı verir. Bu çerçevede İlgili Kişinin KVKK’nun 13. Maddesi uyarınca bu haklarını kullanmak amacıyla Veri Sorumlusu sıfatıyla şirketimize yapacağı başvuruları yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle Şirketimize iletmesi gerekmektedir.

 

Aşağıda başvuru hakkını düzenleyen KVKK 11. maddesi; başvuru maddesinin kapsamı dışında kalan hallerin düzenlendiği ‘İstisnalar’ başlıklı 28. Maddesi ile başvuru sürecine ilişkin bilgi mevcuttur.

 

Yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, zarfın üzerinde anlaşılır şekilde ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebidir’ yazılması suretiyle ve doldurulan işbu formun imzalı bir çıktısı ile Veri Sahibi’nin;

 

a) ‘İmişehir Organize Sanayi Bölgesi 2003. Cadde No: 9 Odunpazarı/Eskişehir’ adresine Veri sahibinin bizzat kimliğini tevsik eden belgesi ile birlikte şahsen başvurusu ile

 

b) ‘İmişehir Organize Sanayi Bölgesi 2003. Cadde No: 9 Odunpazarı/Eskişehir’ adresine Noter kanalıyla

 

c) Başvuru Sahibince 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan ‘güvenli elektronik imza’ ile imzalanarak Şirket kayıtlı pro@hs01.kep.tr elektronik posta (KEP) adresine gönderilmek suretleriyle yapılabilir.

 

Başvurular KVKK’nun 13. Maddesine uygun olarak, talebin Şirketimize ulaşmasını müteakip otuz gün içerisinde cevaplandırılacaktır. Yanıtlar ilgi kanun hükmü çerçevesinde yazılı veya elektronik ortamdan Veri Sahibi’ne ulaştırılacaktır.

 

HE-PRO, başvuruda bulunan Veri Sahibinin başvuruya konu kişisel verinin gerçek sahibi olup olmadığını tespit etmek veya Verilerin güvenliğini sağlamak veya kişisel veri sahibinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırmak amaçlarıyla, bilgi/belge talep edebilecek; kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili ek soru/lar yöneltebilir. Veri sahibinin başvurusunun; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, orantısız çaba gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi durumlarda, ilgili bilgi talebi, HE-PRO tarafından gerekçesi açıklanarak reddedilebilecektir.

 

VERİ SAHİBİ/İLGİLİ KİŞİ:

 

Başvurunuzun HE-PRO tarafından sonuçlandırılabilmesi ve sonuçların İlgili Kişi ile paylaşılabilmesi için aşağıda yer alan bilgilerin başvuruda bulunan Veri Sahibi/İlgili Kişi tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Başvuruda bulunan Veri Sahibi/İlgili Kişinin;

 

Adı Soyadı :

TC Kimlik Numarası :

Adresi :

Cep Telefonu :

E-posta Adresi (Belirtilmesi halinde yanıtımız e-posta ile de paylaşılabilir.)  :

HE-PRO ile Veri Sahibi/İlgili Kişi arasındaki İlişki :

 • İş Ortağı
 • Ziyaretçi
 • Müşteri
 • Çalışan (Lütfen çalışılan yılları belirtiniz.)
 • İş başvurusu yaptım (Lütfen tarih bilgisi giriniz.)
 • Üçüncü Kişi firma çalışanı (Lütfen çalıştığınız firma unvanı ve yılları belirtiniz.)
 • Diğer (Lütfen açıklama giriniz)

HE-PRO içerisinde iletişimde olunan Birim/Kişi    :

HE-PRO ile Olan İlişkinin devam edip etmediği     :               Devam Ediyor               Sona Erdi

İletişim Adresi Tercihi                                                   :               E-posta                           Adres

 

VERİ SAHİBİ/İLGİLİ KİŞİ TALEPLERİ:

 

 Lütfen KVKK 11. Madde kapsamındaki (aşağıdadır) hangi kanuni taleplerinizi kullandığınızı detaylı olarak belirtiniz.

(…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvuru Tarihi         : …../…../……..

 

 

İmza               :

 

 

 

KVKK’nun 11. maddesi çerçevesinde Başvuru Hakkının Kapsamı:

 

 

Veri Sahibi/İlgili Kişi Şirketimize başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilir:

 

 

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

KVKK 28. maddesi gereğince Başvuru Hakkı Kapsamı Dışındaki Haller:

 

Aşağıda sayılan haller KVKK’nun kapsamında olmaması sebebiyle, kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri kanunen mümkün değildir:

 

 1. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 2. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

KVKK 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri kanunen mümkün değildir:

 

 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 2. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.